ضوابط آموزشی

 

دوره کارشناسي ارشد ، يکي از دوره هاي آموزش عالي بالاتر از دوره کارشناسي است ، که پس از آن به اجرا در مي آيد و سرانجام به

اعطاء مدرک کارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي مي گردد.

 

- هدف از ايجاد دوره کارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است که با فراگيري آموزشهاي لازم و آشنايي با

روش هاي پژوهش علمي ، مهارت لازم را براي آموزش ، پژوهش و خدمات پيدا مي کنند.

شرايط ورود:

 

شرايط ورود به دوره به شرح زير است :

 

- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

 

- داشتن گواهينامه پايان دوره کارشناسي يا بالاتر مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

در رشته هاي مورد قبول (به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي)

 

- برخورداري از توانايي جسمي لازم و متناسب با رشته تحصيلي

 

- موفقيت در آزمون ورودي دوره

 

طول دوره:

 

- طول دوره مدتي است که دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند.طول دوره

کارشناسي ارشد 2 سال (چهار نیمسال) است.

 

- واحد دانشگاهی مي تواند ، در صورت لزوم و حسب مورد با رعایت قوانین نظام وظیفه حداکثر تا دو نيمسال تحصيلي به طول دوره

دانشجو اضافه کند.

 

- چنانچه واحد دانشگاهي نتواند حداقل واحد هاي درسي را در يک نيمسال تحصيلي ارائه دهد ، به نسبت کسر  واحد هاي ارائه شده ، به طول

دوره دانشجو افزوده مي شود . در هر صورت طول دوره تحصيل نبايد از سه سال تجاوز نمايد.

 

- به ازای هر 8 تا 14 واحد درسی معادل ازی شده،یک نیمسال از سنوات تحصیلی مجاز دانشجو کاسته میشود.(حداقل نمره قبولی دروس

دوره کارشناسی ارشد که قابل معادلسازی باشد 14 است)(دروس کارورزی،کارگاهی ، سمینار و پایان نامه قابل معادلسازی نمیباشند.)

 

-  انتقال و تغيير رشته در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است.

 

- چنانچه درس یا دروسی از یک رشته در واحد دانشگاهی ارائه نشود ، دانشجو میتواند آن درس یا دروس را تاسقف 6 واحد با موافقت گروه

آموزشی و تایید شورا در یکی از واحدهای دانشگاهی که مجری دوره است بگذراند . در این حال کسب موافقت دانشگاه واحد مقصد نیز

ضروری است.(دانشجو حداکثر یک بار میتواند از شرط میهمانی ماده 24 استفاده نماید ومیهمانی ماده 24 به واحدهای استان تهران ممنوع

است.)

 

 

حضور و غياب:

- حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است. غیبت دانشجو در یک درس نباید از

16/3 جلسات آن درس تجاوز کند در غیر اینصورت مضعیت آن درس حذف آموزشی خواهد شد و غیبت موجه درج میگردد.

 

- در صورتي که غيبت دانشجو در يک درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر دانشگاه، موجه تشخيص داده شود ، آن درس از مجموعه

دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود . در اين صورت رعايت حدنصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست . ولي آن نيمسال از نظر طول

تحصيل براي دانشجو يک نيمسال کامل محسوب مي شود.

 

- غیبت در امتحان هر درس منجر به حذف آموزشی آن درس و درج غیبت موجه میگردد.

 

واحد هاي درسي:

- تعداد کل واحد هاي درسي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ، با احتساب واحد پايان نامه بر حسب رشته ، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد

است.

- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی را انتخاب نماید. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط

اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

- در انتخاب دروس اولويت با دروس جبراني است . تعيين تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شوراي

عالي برنامه ريزي، بر عهده گروه آموزشی است

 

- به ازاي گذراندن هر 8 واحد درسي از دروس جبراني ، يک نيمسال تحصيلي، به طول مدت تحصيلي دانشجو افزوده مي شود.

 

- حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره کارشناسي ارشد ، 12 است.

 

- ميانگين نمرات دروس دانشجو ، در دوره کارشناسي ارشد ، در هر نيمسال تحصيلي ، نبايد از 14 کمتر باشد.اگر ميانگين نمرات دانشجو در

دو نيمسال تحصيلي کمتر از 14 باشد(2 نیمسال مشروطی) ، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم  مي شود.

 

- نمره دروس پيشنياز يا جبراني در کارنامه دانشجو ، جداگانه ثبت مي شود ، اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين کل

نمرات دانشجو منظور نمي شود.

 

- دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، نمره آن درس یا دروس در همان نیمسال بی اثر شده و فقط در

کارنامه تحصیلی ثبت و باقی میماند و در میانگین نیمسال و کل لحاظ نمیشود.(این بند شامل نمره مردودی با حکم کمیته انضباطی نمیشود.)

 

- دانشجو میتواند حداکثر دو درس تا سقف 6 واحد به همراه پایان نامه انتخاب نماید.

 

- در صورتيکه واحد هاي انتخابي دانشجو در يک نيمسال به هر علت حذف شود ، نيمسال مزبور از نظر مشروطي و ديگر مقررات نيمسال

کامل محسوب مي شود.

 

مرخصي تحصيلي:

 

-دانشجوي دوره کارشناسي ارشد مي تواند حداکثر براي يک نيمسال تحصيلي ، با کسب موافقت دانشگاه، از مرخصي تحصيلي استفاده کند.

 

- مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

 

- درخواست مرخصی تحصیلی باید قبل از شروع ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی به واحد دانشگاهی تسلیم و موافقت آن واحد دانشگاهی کسب

گردد.موافقت واحد دانشگاهی با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت میگیرد و منوط به این است که ادامه

تحصسل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.

 

- در صورتي که دانشجو بدون کسب موافقت مؤسسه حتي براي يک نيمسال ، ترک تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم  مي شود.

 

انصراف از تحصيل:

 

- دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تحصيل اعلام انصراف نمايد . در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به دانشگاه تسليم

نمايد.چنانچه دانشجو بعد از دو ماه درخواست خود را پس نگيرد ، دانشگاه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد.

 

- دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي که سپرده است عمل نمايد . به هر حال صدور هر گونه گواهينامه و تسليم ريز

نمرات و دريافت مجوز شرکت مجد ددر آزمون ورودي منوط به تسويه حساب دانشجو با دانشگاه ذيربط است.

 

 

پايان نامه:

 

- تهيه پايان نامه ، آخرين بخش دوره کارشناسي ارشد است که طي آن دانشجو موظف است ، در يک زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود ،

زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق بپردازد.

 

- استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تاييد کميته تحصيلات تکميلي ، از اعضاي هيات علمي دانشگاه يا خارج از دانشگاه با

حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد.چنانچه استاد راهنما ، خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب شود به جاي شرط استادياري داشتن

مدرک دکتري الزامي است.

 

- دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب

نماید.

 

- دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما، به شرط گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ تصویب موضوع پایان نامه در شورای پژوهشی

دانشگاه میتواند در حضور هیات داوران که متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور، استاد داور از داخل یا خارج گروه تخصصی یا دانشگاه 

میباشد از پایان نامه خود دفاع نماید.

 

- نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمیگردد و ارزشیابی ان به صورت کیفی به شرح ذیل خواهد بود.

 

مردود ( کمتر از 14)

 

متوسط( 15.99-14)

 

خوب (17.99-16)

 

خیلی خوب(18.99-18)

 

عالی(20-19)

 

- دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ، تا زماني که آن را به پايان نرسانده موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسالهاي بعد نيز براي آن

ثبت نام نمايد.

 

- ملاک دانش آموختگی ، داشتن میانگین کل حداقل 14 و بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی ، دفاع از پایان نامه و کسب حداقل نمره 14 از

پایان نامه است.

 

- چنانچه میانگین کل نمرات پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دروه کمتر از 14 باشد، دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها

یک نیمسال  با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده میشود تا با اخذ مجدد حداکثر ده  واحد از درسهایی که با نمره کمتر از

14 گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل 14 برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داداه میشود. چنانچه

نمره یا نمرات دانشجو در درس یا دروس انتخابی برای جبران معدل کل کمتر یا برابر نمره قبلی باشد. این نمره یا نمرات بی اثر خواهند شد.

 

- دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا میشود.

 

acheter viagra en ligne livraison 24h acheter viagra en ligne livraison 24h acheter viagra en ligne livraison 24h
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com viagra online bestellen
dokter online viagra viagra pillen kruidvat viagra online shop
coupons for prescriptions drug coupons free printable cialis coupons
discount prescription drug card codesamples.in coupon for prescription
cialis manufacturer coupon 2016 open prescription drugs coupons
new prescription coupon codesamples.in prescription drugs coupon
drug coupon click cialis coupons from manufacturer
cialis coupon 2015 link discount prescriptions coupons
cialis coupon discount coupons for cialis cialis coupon card
cialis 2015 coupon go cialis coupon
viagra 100mg blog.robard.com viagra mire jó
buscopan open buscopan composition
nimodipine indication nimodipine indication nimodipine stroke
digoxin muadili open digoxin nedir
terrasse come2belgrade.com terrassenplatten
aravaca cf go aravaca garden
vibramycine n site vibramycin 100mg
paroxetine paroxetine sandoz paroxetine eg
amoxicilline site amoxicillin trihydrate
amoxicilline amoxicillin bivirkninger amoxicillin trihydrate
motilium chien site motilium et grossesse
kamagra 100mg jaysmith.us kamagra kaufen
lamisil cream reviews go lamisil cream singapore
plavix indicaciones tonydyson.co.uk plavix uso
plavix indicaciones tonydyson.co.uk plavix uso
citalopram hydrobromide 40 mg citalopram hydrobromide 20mg citalopram hydrobromide 40 mg
ribavirin read ribavirin fiyat
ribavirin yan etkileri onlineseoanalyzer.com ribavirin
revista semana revista pronto evista tabletas
tamoxifen kopen tamoxifen citrate tamoxifen nolvadex
buscopan para que serve twodrunkmoms.com buscopan
avelox tablete go avelox nuspojave
seroquel 300 realtycollective.com seroquel 200
buscopan hund buscopan preis buscopan ampullen
cialis discount link cialis walgreen coupon
cialis discount link cialis walgreen coupon
cheap cialis cialis cialis
internet drug coupons lilly cialis coupon free prescription discount cards
internet drug coupons lilly cialis coupon free prescription discount cards
coupon for cialis open free coupon for cialis
trental online buy bvandam.com trental forum
terbinafin wirkstoff sogvitaminer.site terbinafin wirkung
sulfasalazin dose sulfasalazin magen sulfasalazin wiki

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.