معاونت واحد

 
 
نام و نام خانوادگي : 
 
 

سمت: معاونت مرکز

تلفن تماس : 44789604-011                         

ايميل: 
 
 
-------------------------------------------------------------
اهم وظايف و اختيارات اداری و مالی
 

تهیه و تنظیم بودجه و پیش بینی های لازم سالیانه و پیشنهاد آن به رئیس واحد دانشگاهی متبوع

انجام بررسی های سازمانی به منظور ایجاد واحد های ضروری بر اساس تشکیلات مصوب و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد دانشگاهی

تنظیم برنامه های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان غیر آموزشی در چهارچوب خط مشی کلی دانشگاه

اجرای کلیه امور مالی واحد دانشگاهی و مراقبت در رعایت دقیق ضوابط مالی مورد عمل دانشگاه آزاد اسلامی

اداره امور استخدامی واحد دانشگاهی طبق مقررات و ضوابط مصوب و اظهار نظر در خصوص انتصابات جدید

تهیه و تدارک مایحتاج واحد دانشگاهی در چهار چوب مقررات مصوب دانشگاه ازاد اسلامی

انجام امور انتظامات واحد دانشگاهی در محدوده مقررات مورد عمل

نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی و انجام امور تاسیساتی تعمیراتی تزئینی و بهداشت محیط و غیره در چهار چوب خط مشی تعیین شده از طرف مقامات ذی ربط دانشگاه

اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد های غیر آموزشی تابعه

نظارت بر حسن جریان امور و اجرای وظایف ادارات و دفاتر تابعه

اعمال و اجرای صحیح ضوابط و آیین نامه های استخدامی

شرکت در تنظیم بودجه واحد دانشگاهی

شرکت در تهیه طرح های مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد دانشگاهی در چهار چوب نظام کلی دانشگاه آزاد اسلامی

تنظیم امور کارگزینی و صدور احکام مربوط طبق مقررات و ضوابط مصوب

پیش بینی و تهیه مایحتاج ادارات مختلف واحد دانشگاهی

برقراری انتظامات و حفاظت از ساختمانهای واحد دانشگاهی

انجام امور مربوط به تعمیر و تنظیف ساختمانها و وسایل اداری طبق خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی

انجام امور مربوط به وسائل تاسیساتی و تجهیزاتی و تعمیرات مربوط بر اساس خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی

وصول درآمدهای واحد دانشگاهی متبوع حسب مقررات مصوب

تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی واحد دانشگاهی

تهیه و تنظیم اطلاعات وآمارهای مالی لازم در خصوص دریافت ها و پرداخت ها

نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج

اجرای دقیق خط مشی مالی دانشگاه تفسیر مقررات مربوط برای واحدها و ادارات تابعه

تنظیم برنامه کار واحد ها و ادارات تابعه

ایجاد و هماهنگی بین فعالیت های واحدها و ادارات تابعه

-------------------------------------------------------------

اهم وظايف و اختيارات آموزشی دانشجوئی

 

معاونت آموزشی واحد وظیفه برنامه ریزی،اداره وهدایت کلیه امورآموزشی درمقاطع کارشناسی،تحصیلات تکمیلی ونظارت برحسن اجرای مقررات وآئین
 

نامه های آموزشی ،تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری واتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش وارتقاء کیفیت آموزشی واجرای دوره های آموزشی

وارزیابی آنها وهمچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد رابرعهده دارد.

برخی از وظایف واختیارات این معاونت به شرح زیل است :

1- ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه وهمچنین مقررات وآئین نامه های ابلاغی ازسوی ریاست واحد به دانشکده ها وحوزه های ذیربط وپیگیری ونظارتبرحسن اجرای آن

2- ارائه پیشنهاد بعنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح درشورای هیات رئیسه برای تصویب

3- ارائه گزارش های توجیهی لازم به ریاست واحد درخصوص وظایف مربوط به دانشکده ها وحوزه های تحت نظر

4- پیشنهاد افرادواجدشرایط برای تصدی سمت های مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست واحد

5- همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های واحد

6- همکاری اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات وفرآیندهای آموزش وتحصیلات تکمیلی واحد،منطبق برقوانین،مصوبات،مقررات وآئین نامه هایاجرایی مربوطه با رویکردگسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

7- برنامه ریزی امورآموزشی وتحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده ها و حوزه های ذیربط ونظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده ها وحوزه های وابسته

به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق وبموقع برنامه ها وفعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن وارائه گزارش لازم به ریاست واحد

8- پایش وارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واعضای هیات علمی ومدیران آموزشی حوزه های مختلف درهر نیمسال وانعکاس آن به ریاست واحد واعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی

9- اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی ودانش افزایی

10- ارزیابی وبازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی و کارآمدی اعضای هیات علمی واحد، غنا بخشی وارزش مداری

11- بررسی وپایش مستمر وضعیت آموزشی واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف،تهدیدات و فرصتهای آموزشی

12- تهیه وتنظیم سیاستها، خط مشی ها وچشم انداز آموزشی واحد وپیگیری مراحل تصویب،ابلاغ، اجرا وروزآمدسازی آنها

13- گسترش کیفی وکمی فعالیتهای آموزشی، تهیه وپیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت آموزشی واحد با همکاری کلیه دانشکده هاوحوزه های

ذیربط وپیگیری وهدایت مستمر امور مربوط به تصویب ،اجرا واصلاح آنها

14- برنامه ریزی به منظور ارتقا وبهبود مستمر خدمات آموزشی واحد درسطح دانشکده ها و مراکز آموزشی

15- برنامه ریزی؛ ضابطه گذاری ونظارت برنحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی وفراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم

16- طراحی واستقرار نظام ارزیابی راهبردی وتنظیم وتدوین شاخص های ارزیابی آموزشی واحد

17- تهیه وارائه گزارشهای رسمی درهرنیمسال از وضعیت آموزشی واحد به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه ونظایر آن جهت ارائه به ریاست واحد

18- سازماندهی واستقرار نظامهای سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ودانشجویان وبرنامه ریزی به منظور رفع کاستیها ونواقص از طریق

دانشکده ها وحوزه های عملیاتی واحد

19- ظرفیت سنجی درخصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید واعلام بموقع آن به مرکز آزمون

20- هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه،دریافت وثبت نمرات دردانشکده ها

21- انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل وتمدید سنوات دانشجویان

22- تشکیل کمیته های ترفیع، ارتقا وانتظامی اعضای هیات علمی واحد

23- تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد

24- طراحی فرایند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی

25- هماهنگی به منظوربرگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری و صدورگواهی موفقیت درآزمون جامع

26- برنامه ریزی متون ومحتواهای آموزشی واحد

27- انجام سایر امورمحوله ازسوی ریاست واحد

28- بررسی ومکاتبه درخصوص دانشجویانی که دارای مدرک پایه معادل می باشند و(مکاتبه به سازمان مرکزی )

29- تشکیل شورای آموزشی

30- مکاتبه با منطقه وسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویان مشروطی واخراجی واخذ مجوزهای لازم

31- اقدام درخصوص نمره ورتبه دانشجویان انتقالی ورودیهای قدیم واصلاح مشخصات باهماهنگی مرکز آزمون

32- اقدام درخصوص دانشجویان اتباع خارجی وهماهنگی با امور بین الملل دانشگاه واستانداردهای مربوطه

33- صدورگواهی اشتغال وخروجی ازکشوربرای دانشجویان مشمول

34- استعلام ریزنمرات ومدارک پایه دانشجویان

35- پاسخ به استعلام کلیه موسسات وارگانها درخصوص دانشجویانجهت تحقق

وظایف فوق الذکر اداره کل آموزش ، دفترهیات علمی ودفتر برنامه ریزی - سنجش -نظارت به عنوان حوزه های مرتبط معاونت آموزشی واحد وظایف مربوط به خود را انجام می دهند .

 

 

cialis trouble http://cialis20mgsuisse.com/trouble cialis trouble
what are the side effects of viagra viagra for sale uk how to buy viagra online
discounts for cialis lipseysguns.com cialis discounts
coupons for prescriptions drug coupons free printable cialis coupons
discount prescription drug card crmsociety.com coupons for prescriptions
cialis coupons from lilly online cialis coupons coupon for prescriptions
2015 cialis coupon eblogin.com free cialis coupon 2016
cialis coupon eblogin.com discount card prescription
cialis coupon 2015 link discount prescriptions coupons
cialis coupon codes blog.suntekusa.com free prescription drug cards
prescription discount coupon blog.suntekusa.com free cialis coupons
cialis coupon lilly prostudiousa.com cialis manufacturer coupon 2016
prescription discount coupon coupons for prescription medications coupons for cialis
kamagra chamceul.ind.ws kamagra gél
voltaren forte megaedd.com voltaren szemcsepp
viagra 100mg blog.robard.com viagra mire jó
aldactone 25 mg aldactone 100 mg tablete aldactone zdravilo
losartan crownlimos.ca losartan 50 mg
jasmine warpedfish.co.uk jasmine tookes
nimodipine indication nimodipine indication nimodipine stroke
imodium kapela blog.ruleof3.ae imodium kapela
oceane open oceanile
aravaca cf link aravaca garden
buscopan preis read buscopan
atarax ataraxia ataraxia
atarax atarax gyereknek ataraxia
singulair 4 mg granule site singulair
buscopan dragees buscopan dragees buscopan preis
bonvivant site bonviva credit suisse
vibramycine n click vibramycin 100mg
tadalafilt read tadalafil powder
tadalafil 20 mg tadalafil tadalafilo
imodium akut ronnebybloggen.se imodium kapsule
imodium akut ronnebybloggen.se imodium kapsule
lamisil cream reviews go lamisil cream singapore
citalopram hydrobromide 40 mg site citalopram hydrobromide 40 mg
evista site revista semana
revista semana evista tabletas evista tabletas
revista semana ecarlos.net evista tabletas
revista semana ecarlos.net evista tabletas
arcoxia cena speeddatingmixers.co.uk arcoxia 90 mg wikipedia
nexium nexium halmed nexium halmed
nexium blog.martinhey.de nexium halmed
celebrex dosage krishnan.co.in celebrex wiki
aerius doplatek maximusulmer.com aerius 5 mg
aerius doplatek aerius doplatek aerius 5 mg
chlorpromazine chlorpromazine chlorpromazine pdf
cosopt msd cosopt sivuvaikutukset cosopt
tamoxifen kopen tamoxifen citrate tamoxifen nolvadex
prednisolone and alcohol nhs read prednisolone and alcohol interaction
prednisolone and alcohol nhs go prednisolone and alcohol interaction
buscopan hund buscopan ampullen buscopan ampullen
buscopan hund buscopan preis buscopan ampullen
cialis discount cialis cialis walgreen coupon
tenormin generic name tenormin classification tenormin 50
cialis link cialis discount
prescription drug discount cards open 2015 cialis coupon
internet drug coupons go free prescription discount cards
coupon for cialis click free coupon for cialis
celebrex blog.keylink.rs celebrex kopen
trental nuspojave bvandam.com trental tablete cena
sulfasalazin dose sulfasalazin diabetes sulfasalazin wiki
nifedipin 20mg stada nifedipin 0 2 creme nifedipin creme kaufen

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.