چاپ مقاله عضو هیئت علمی

نویسنده: فناوری اطلاعات.

 

مقاله دکتر مسعود احمدی گرجی با عنوان :

A Novel Approach for Power Loss Reduction in Distribution Networks Considering Budget Constraint  

در نشریه علمی پژوهشی InTernational transactions on Electrical Energy Systems  ضریب تأثیر 085/1 چاپ شد.

احمدی گرجی استادیار پایه 4 گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد بوده و دارای چندین مقاله علمی در نشریات معتبر جهان می باشد./

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.