دفتر بازرسی ویژه هیات امنا

نویسنده: فناوری اطلاعات.

کلیه همکاران،دانشجویان و خانواده های محترمشان

می توانند پیشنهادات، انتقادات و گزارشات

خود را از راه های ارتباطی زیر ،

با دفتر بازرسی ویژه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.