شورای امربه معروف ونهی از منکر

نویسنده: فناوری اطلاعات.

جلسه شورای امربه معروف ونهی از منکر

باحضور همه اعضا به ریاست دکتر رنجبر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد تشکیل شد.

دراین جلسه تصمیمات جدیدی، در راستای اجرای  امربه معروف ونهی از منکر گرفته شد.

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.