کارگاه آموزشی نهمین دوره طرح قرآنی رمضان

نویسنده: فناوری اطلاعات.

کارگاه آموزشی نهمین دوره طرح قرآنی رمضان،بهار قرآن

(تفسیر سوره مبارکه شورا )

ویژه اعضای هیأت علمی ،حق التدریس ،کارکنان و دانشجویان گرامی

 

1.آزمون کتبی سوره مبارکه شورا ویژه اعضای هیأت علمی ،حق التدریس ،کارکنان و دانشجویان گرامی

2. حفظ سوره مبارکه شورا ویژه استادان،کارکنان و دانشجویان گرامی

 

دانلود

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.