بازديد بازرسی و نظارت و ارزیابی منطقه ۳

نویسنده: فناوری اطلاعات.

بازدید سرزده جناب آقایان دکتر طاهری و مهندس اورنجین

بازرسان محترم اداره کل بازرسی و نظارت و ارزیابی منطقه ۳

( گیلان، گلستان و مازندران)

از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محمودآباد

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.