بازديد روند ساخت المان شهدای گمنام

نویسنده: فناوری اطلاعات.

بازدید جناب سرهنگ ابراهیم نژاد

فرمانده محترم سپاه شهرستان محمودآباد

به همراه هیئت همراه

از روند ساخت المان شهدای گمنام

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محمودآباد

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.