مسابقات شفاهی قرآن و عترت

نویسنده: دفتر فرهنگ.

به نام خدا

برگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ویژه کارکنان

با موضوع: حفظ جزء 30 قرآن کریم، حفظ 5 جزء قرآن کریم، قرائت قرآن کریم به روش تحقیق و ترتیل، اذان ویژه برادران

جهت ثبت نام به دفتر فرهنگ مراجعه فرمایید.

 

 

 

                برگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دانشجویان

                با موضوع: حفظ جزء 30 قرآن کریم، حفظ 5، 10، 20 جزء قرآن کریم، حفظ کل قرآن کریم، قرائت قرآن کریم به روش تحقیق و ترتیل، اذان ویژه برادران و گروه تواشیح ویژه برادران

                جهت ثبت نام به دفتر فرهنگ مراجعه فرمایید.

 

 

 

برگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ویژه اعضاء هیات علمی و اساتید حق التدریس

با موضوع: حفظ 5، 10، 20 جزء قرآن کریم، حفظ کل قرآن کریم، قرائت قرآن کریم به روش تحقیق و ترتیل

جهت ثبت نام به دفتر فرهنگ مراجعه فرمایید.

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.