چاپ مقاله عضو هیئت علمی

نویسنده: امیرحسین اسماعیلی روابط عمومی.

مقاله دکتر مهدی توان با عنوان:

Immersion and invariance Based Filtered Transformation with Application to Estimator Design for a Class of DC-DC Converters

در نشریه علمی پژوهشی Transactions of the Institute of Measurement and Control

با ضریب تأثیر 1/579 چاپ شد.

شایان ذکر است این دومین مقاله ISI چاپ شده دکتر توان در سال جاری می­باشد.

دکتر توان استادیار پایه 7 گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد بوده و دارای چندین مقاله علمی در نشریات معتبر جهان می باشد.

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.